Nghề gì muốn giỏi cũng cần phải học

Cái gì cũng phải có sự đầu tư, đã ai luyện đến mức thượng thừa như vậy chưa? Bố ấy đang luyện công! Đừng ai làm phiền nhá… Nguồn : Vnn

Cái gì cũng phải có sự đầu tư, đã ai luyện đến mức thượng thừa như vậy chưa?
Bố ấy đang luyện công! Đừng ai làm phiền nhá…

Nguồn : Vnn

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey